1. Hakkari Kültür Varlıkları Çalıştayı

17.06.2022
1. HAKKÂRİ KÜLTÜR VARLIKLARI ÇALIŞTAYI
17 Haziran 2022
 
AMAÇ ve KAPSAM
 
Hakkâri, Türkiye’nin doğu kesiminde coğrafi olarak yüksek dağlar ve vadilerden oluşan bir yöremizdir. Hakkâri’nin kültürel mirasını somut ve soyut olmak üzere iki kategoride ele almak mümkündür. Bunların kronolojik gelişimini ilk çağlardan itibaren takip etmek mümkündür.  Özellikle ortaçağ boyunca Anadolu, İran ve Irak’ın arasında kalan bu dağlık coğrafyada, İslam ve Hıristiyanlık kültürel dokuyu belirleyen iki önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ayrıca pagan olan ilk çağ kültürlerine de yörede rastlanmaktadır. Somut olan kültürel mirası çoğunlukla taşınmaz mimari eserler ve mezartaşları teşkil etmektedir. El sanatları yörede halı ve kilim başta olmak üzere önemli bir yer tutmaktadır.
 
İslam kültürü ve buna bağlı mimari yapılar ve el sanatları Osmanlı Devleti’ne bağlı Hakkâri Beyleri ile çoğunluğu Sünni-Şafi mezhebine mensup Müslüman Kürt halkı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yapılanma süreci Osmanlı’nın bölgeye hâkim olduğu 16.yy’ın ikinci yarısından itibaren izlenebilmektir. Bunun yansımasını cami, medrese, ev, konak, köprü gibi dini ve sivil mimari yapılar ile tarihi mezarlıklar ve mezar taşları oluşturmaktadır. Cami, ev ve konaklar daha çok Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde, tarihi mezarlıklar ve mezar taşları ile medreseler il merkezinde karşımıza çıkmaktadır.
 
Hıristiyan kültürünün çoğunluğunu Nasturiler teşkil etmektedir. Bunun yanında Ermeniler de az da olsa yörede varlık göstermişlerdir. Vadilere de adını veren Nasturi kabilelerine ait köy yerleşimlerinde birçok kilise ve manastır günümüze ulaşmıştır. Ermenilere ait ise sadece Yüksekova sınırları içerisinde bir kilise yapısı tespit edilmiştir.
 
Bu çalıştayda konunun uzmanı bilim adamları tarafından Hakkâri’nin kültür varlıkları çeşitli açılardan ele alınıp değerlendirilecektir. Üniversitemizin ev sahipliğinde Valiliğimiz ile birlikte 19 katılımcının iştiraki ile beş oturum halinde sunumlar gerçekleştirilecek ve Hakkâri’deki kültür varlıklarının geçmişi, bugünü ve geleceği tartışılacaktır. Kültür varlıkları arkeoloji,  sanat tarihi, mimarlık, el sanatları, dinler tarihi, turizm ve tarih gibi bilimsel disiplinlerle çok yönlü olarak ele alınacaktır. Tespit, tescil, koruma, tanıtım, işlevlendirme ve turizme kazandırılmalarının nasıl olacağı sorularına cevaplar aranacaktır.
 
ONURSAL BAŞKANLAR
İdris AKBIYIK / Hakkâri Valisi
Prof. Dr. Ömer PAKİŞ / Hakkâri Üniversitesi Rektörü
 
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Hasan AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TOP
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖZDEMİR
 
SEKRETERYA
Kerem ENGİN
Sevgi ÇALIŞ
Eylem ÇEKİM
 
DÜZENLEYEN
Hakkâri Valiliği
Hakkâri Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 
MEKÂN
Hakkâri Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu
 
KONULAR
Mukaddes Emanetler ve Hakkâri Yöresi Kültür Varlıklarındaki İzleri
Hakkâri’deki Restorasyon Çalışmaları
Hakkâri’deki Tescilli Kültür Varlıkları
Hakkâri’de El Sanatları
Urartular ve Hakkâri Arkeolojisi Üzerine Değerlendirme
Hakkâri’deki Kültürel Miras Üzerine Değerlendirme
Hakkâri’deki Doğu Süryani Mirası
İlkçağlarda Hakkâri Arkeolojisi
Kent Belleği Açısından Müzelerin Önemi
Van Müzesi’ndeki Hakkâri Menşeli Eserler
Çukurca Taş Evleri Mimarisi
Hakkâri Kalesi ve Çevresi Hakkında Genel Düşünceler
Hakkâri Emirleri Döneminin Kültürel Varlıkları
Hakkâri’de İskânın Oluşumu ve Gelişimi
Hergel Kaya Mezarı
İnsan Düşüncesinin Küçük El Sanatlarına Yansıması: Hakkâri Örneği
Hakkâri Yerel Evleri
Hakkâri’nin Kültürel Mirasına Ait Yol Güzergâhları
Eski Zaman Hakkâri Fotoğrafları
 
TARİH
Çalıştay Tarihi: 17 Haziran 2022
  
İLETİŞİM
Hakkâri Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51
Merkez / Hakkâri
Tel: 0438 212 12 12 (Dâhili 1230)
E-posta: ibrahimyildirim@hakkari.edu.tr
 

Adres  : Rektörlük Konferans Salonu
Tarih   : 17.06.2022
Saat    : 09.00

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı Önizle
Çalıştay Afişi
İndir