Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
1. Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek
2. Amaç ve hedefleri oluşturmak üzere çalışmalar yapmak
3. Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak
4. Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak
5. İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek
6. İdarenin stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
7. Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek
8. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek
9. İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
10. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek
11. Kurum içi kapasite araştırması yapmak
12. Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
13. Yeni hizmet fırsatları belirlemek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak
14. İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek
15. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
16. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

PERSONEL
 
Daire Başkanı V.: Habip BEYTER                                                                                                                                                      Bilgisayar İşletmeni: Turgay HAZAR                                                                                                                                                                Memur: Ebru BOZKURT