Kanunlar
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
2489 Sayılı Kefalet Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
5436 Sayılı Kanunun 5018 Sayılı Kanuna İşlenmeyen Maddeleri
6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri