Merkezimiz

Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi; üniversitemizdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere projeler hakkında bilgilendirme ve teknik destek hizmeti sağlayan bir organizasyondur. Ayrıca sosyal içerikli projelerle il ve bölge halkının yararına olacak projeler ve bilgilendirme etkinlikleri hazırlayıp yürütecek, ulusal ve uluslararası ortaklı projelerle de gerek üniversitemizdeki kişi ve birimlerin gerekse bu projelere dahil olan kurum ve kuruluşların kapasitesini arttıracak çalışmalar düzenlenecektir. Bu bağlamda Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin temel amaçları: 
 • Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, ilgili tüm akademik personele ve birimlere duyurmak,
 • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
 • Proje yönetimi süreçlerini izlemek,
 • Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,
 • Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
 • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,
 • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak,
 • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Projelerle ilgili istatistiksel verileri takip etmek.
Merkezin faaliyet alanları ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 •  Merkezimiz tarafından eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetler şunlardır:
1. Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, proje hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki teknik konularda destek vermek,
2. Hakkâri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak,
3. Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,
4. Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
5. Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,
6. Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.
 • Merkezin proje yönetimi faaliyetleri ise aşağıdaki şekildedir:
 1. Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, kurum ve öğretim elemanlarına geri göndermek,
 2. Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulanmasının izlenmesi, raporlandırılmasını ve sonlandırılmasını takip etmek,
 3. Gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi, proje ortakları ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimini sağlamak,
 4. Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak,
 5. Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.
 • Merkez tarafından yürütülecek diğer faaliyetler de şu şekilde özetlenebilir:
 1. Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak,
 2. Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek,
 3. Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamak.