Hakkâri Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkâri Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkâri Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hakkâri Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Hakkâri Üniversitesini,
d) Rektör: Hakkâri Üniversitesi Rektörünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadın çalışmaları ile ilgili her alanda, öncelikle Hakkâri ili ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, kadınların durumunu saptayacak ve geliştirecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki, politik konular ile çalışma hayatı ve sağlık konularında kadının statüsünü korumak ve geliştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
b) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlarve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
ç) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
d) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,
e) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,
f) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcıları değiştirebilir. Müdür görevinin başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Müdür ve yardımcılarının görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim ve Denetim Kurullarına başkanlık etmek,
c) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu: Müdür ve Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin yatırım planı tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkezin elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,
e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,
b) Kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak,
c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkâri Üniversitesi Rektörü yürütür.