Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Çağrısı

Yayınlama Tarihi: 14 Kasım 2023 - 09.18
Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 - 11.14

2024 YILI YAZ DÖNEMİ

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

(2023 PROJE DÖNEMİ- 2023-1-TR01-KA131-HED-000138684)

2024 Yılı Yaz Dönemi Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında “erasmusbasvuru.ua.gov.tr” adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır.

 

1. ERASMUS TAKVİMİ
 

TARİH

 

AÇIKLAMA

20 Kasım 2023

 

26 Kasım 2023

Başvuru Başlangıcı

 

Son Başvuru Tarihi

Başvurular, E-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

27 Kasım 2023

Yabancı Dil Sınavına girecek adayların duyurulması

Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.

28 Kasım 2023

Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı

Yazılı Sınav Saati: 10.00

Sözlü Sınav Saati: 14.00

NOT: Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.  

30 Kasım 2023

Asil ve yedek adayların duyurulması

Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfada duyurulacaktır.

08 Aralık 2023

İtiraz ve feragat dilekçelerinde son başvuru tarihi

Sınav veya yerleştirme sonuçlarına itirazı olan ya da programa katılmaktan vazgeçen öğrenciler, dilekçe ile Dış İlişkiler Ofisine başvuruda bulunur.

 

 

2. ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

 

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 • Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
 • Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
 • Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • Araştırma enstitüleri
 • Vakıflar
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
 • Kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
 • Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 • Yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

NOT-1: Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)
 • AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

NOT-2: Staj Hareketliliğini kazanan öğrencilerin staj yapacakları kurum veya işletmelerden 12 Ocak 2024 tarihine kadar davet mektubu alması ve evraklarını Erasmus+ Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

NOT-3: Bu proje kapsamında staja seçilen öğrenciler hareketliliklerini en geç 15 Ekim 2024 tarihinde sonlandırır. Staj faaliyeti 60 gün için hibelendirilecektir.

 

3.BAŞVURU ŞARTLARI

1- Hakkâri Üniversitesi bünyesinde eğitim kademelerinin (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olması.

2-

a) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Lisansüstü öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

NOT-1: Staj Hareketliliğine hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramaz.

NOT-2: Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.

 

4. KONTENJAN TABLOSU:


Toplam Kontenjan Sayısı: 1

AKADEMİK BÖLÜMLER

KONTENJAN SAYISI

Tüm Akademik Bölümler

1

 

NOT-1: Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınacaktır.

 

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Onaylı Güncel Transkript
 • Yabancı Dil Belgesi (İsteğe Bağlı)
 • Ek Belgeler (İlave hibe desteği veya ilave puan talebini temellendiren belgeler de sisteme PDF olarak yüklenmelidir.)

 

6. SEÇİM VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2024 Yılı Yaz Dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak nihai puanlar hesaplanacaktır.
 • Gidilen kurumun/eğitim programının eğitim dilinden yabancı dil sınavına girme şartı aranacak olup bu kapsamda, öğrencilerimiz İngilizce ve/veya Almanca dillerinde yapılacak olan sınavlardan birine girebilecektir.
 • Sınav uygulaması, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Yabancı Dil Yazılı Sınavını geçme barajı 50’dir. Yazılı Sınav barajını geçen adaylar Sözlü Sınava katılabileceklerdir. Sözlü Sınavını geçme barajı ise 70’tir. Yabancı Dil Sınavından toplamda 55 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak sıralamaya girebilecektir.

Seçim Ölçütleri

 

 • Öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:
  • Akademik Not Ortalaması : %50
  • Yabancı Dil Puanı              : %50 (%75 Yazılı + %25 Sözlü)
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin akabinde Cumhurbaşkanlığı’nın 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde birinci derece yakınları veya kendileri ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularında +10 puan ile önceliklendirilir. Aynı seçim takviminde birden fazla başvuruda bulunan öğrencilere kendi tercih edecekleri yalnızca bir başvuru için +10 uygulanır.

NOT-1: Yukarıda sayılan 17 il ve 1 ilçedeki ECHE sahibi Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliliğine hibeli olarak seçilmeleri halinde kendilerine ilave hibe desteği (dezavantajlılık hibesi) verilir.

 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
 • Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne) -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

NOT-2: YDS, TOEFL, YÖKDİL vb. eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınav puanı olan öğrencilerin belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil yazılı puanı olarak kabul edilecektir.

 

7. ÖNEMLİ NOTLAR

 • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı üniversiteler listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait web sayfasından ulaşabilirsiniz. (https://www.hakkari.edu.tr/erasmus/Anasayfa).
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 • Sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde feragat dilekçeleri alınacaktır. Zamanında feragat dilekçesi verilmemesi durumunda bir sonraki öğrenci seçiminde ilgili adayın nihai puanından 10 puan düşürülecektir.

 

8. GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI


Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

600