Genel Sekreterlik

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Senato ve yönetim kurulunun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir. 
 
Genel Sekreter;
  • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere ve ilgili yerlere iletmek
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek?

Genel Sekreter Yardımcısı; 
Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olmak,
  • Genel Sekreterliğe vekâletinde, Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Genel sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.