T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE TÜM ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN YAYIMLANAN ORTAK BİLDİRİ

Yayınlama Tarihi: 19 Ekim 2023 - 09.46
Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 - 09.55

İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesini; bu çerçevede 17 Ekim 2023 günü Gazze’deki El-Ehli Arap Hastanesi’ni hedef alarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz.
 

Söz konusu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz.  Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusudur. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz.  Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu bağlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.  

 

JOINT DECLARATION

ISSUED BY THE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION AND ALL UNIVERSITIES

18 October 2023

 

We, the academic community of Türkiye, strongly condemn Israel’s continuation of inhumane attacks against the Palestinian people which increased during the recent period, and within this framework, its attack on 17 October 2023, targeting the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza which resulted in the killing and injury of hundreds of Palestinian civilians, including babies, children and women. We wish Allah’s mercy upon all our Palestinian sisters and brothers who lost their lives in the attacks and a speedy recovery to those injured. We share the grief of the Palestinian people. A human tragedy is taking place in Gaza. There is a clear violation of the principles of international law and international humanitarian law. We call for an immediate end to all attacks and acts of violence. We support the diplomatic initiatives carried out by Türkiye on the basis of the two-state vision with the aim of establishing a lasting peace in the region. In this regard, as the academic community, we declare our readiness to fulfill all our responsibilities.

 

                                                                            تاعماجلا عيمجو يلاعلا ميلعتلا سلجم نع رداص كرتشم نلاعإ  ةيكرتلا ةيروهمجلا يف   ،نحن  يتلا ةيناسنإلالا تامجهلا ةدشب نيدن ،يكرت يميداكأ عمتجمك بعشلا دض ديازتمو لصاوتم لكشب ليئارسإ اهب موقت  خيراتب ةزغ يف يبرعلا يلهلأا ىفشتسملا فدهتسا يذلا فصقلا اهنمض نمو ،ينيطسلفلا 17    ربوتكأ 2023  ىلإ ىدأ يذلاو ، .ءاسنو لافطأو عضر مهنيب ،نيينيطسلفلا نييندملا نم تائملا ةباصإو توم   ينيطسلفلا بعشلا ملاآ رطاشن ذإ نحنو دن  وع تامجهلا هذه ةجيتن مهحاورأ اودقف نيذلا نيينيطسلفلا انئاقشأ عيمج محري نأ الله  .ىحرجلل لجاعلا ءافشلاب انتاينمت عم  عيمجل يروف فقو ىلإ وعدن اذل  .يناسنلإاو يلودلا نوناقلا ئدابمل حضاو كاهتنا كانهو ،ةيناسنإ ةاسأم دهشت ةزغ ةنيدم نإ .فنعلا لامعأو تامجهلا   .ةقطنملا يف مئاد ملاس للاحإ فدهب نيتلودلا لح ساسأ ىلع ايكرت اهتذختا يتلا ةيسامولبدلا تاردابملا معدن يميداكأ عمتجمك اننإ .قايسلا اذه يف انتايلوؤسم ةفاكب مايقلل مات دادعتسا ىلع اننأب انه نلعنو

 

Yükseköğretim Kurulu ve tüm üniversiteler tarafından ortak yayımlanan bildiri metni için tıklayınız