Araştırma Makalesi

Türkçe araştırma makalesi Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümlerinden, İngilizce araştırma makalesi ise Abstract, Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusion and Recommendations, References bölümlerinden oluşmalıdır.
 

Giriş:  Bu bölümde, makaleye konu olan güncel bilgiler verilmelidir. Makalenin dayandığı bilimsel görüşler ve düşünceler açık olarak ifade edilmeli, çalışma konusunu oluşturan iddialar geçmişte yapılan çalışmalar göz önüne alınarak oluşturulmalı, hedeflenen soruya net bir açıklama getirmelidir. Güncel kaynaklar kullanılmalı, ortaya konan sorun ile ilgili literatürde var olan bilgi özet olarak verilmelidir. Araştırmanın amacı ve ardından hipotezi ya da araştırma soruları da bu bölümün son paragrafında yazılmalıdır.
 
Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü (tasarımı), yapıldığı yer, araştırma evreni ve örneklemi, veri toplama araçları, araştırmanın etik yönü (etik kurul onayı, kurum izni, bilgilendirilmiş olur), verilerin toplanması (ön uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı) ve verilerin değerlendirilmesi bölümleri yer almalıdır.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde, yorumsuz olarak ve sistematik biçimde sunulmalıdır. Bulgularda tablolara atıf yapılmalı, yanı sıra tablonun bulunması gereken yere tablo numarası, tablo başlığı ve tablo eklenmelidir.

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde güncel literatür ile ilişkilendirilerek sunulmalıdır. Giriş ve bulgular bölümündeki anlatımlar bu bölümde tekrarlanmamalıdır.
 
Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte konuya yönelik güncel önerilerde bulunulmalıdır.

Sınırlılıklar: Bu bölümde varsa araştırmanın sınırlılıklarına yer verilmelidir.
 
 
Kaynaklar:
  • Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre ayrı (yeni) sayfada başlamalıdır. Kaynaklar yazımında APA 7 yazım stili kullanılmalıdır (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples). Yazarlar makalelerinde yakın zamanda tercihen son 10 yıl içinde yayımlanan ilgili makalelere atıfta bulunmalıdırlar.
    Baskı öncesi bir yayına atıfta bulunuluyorsa dijital obje tanımlayıcı (DOI) numarası sağlanmalıdır.
  • Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.
 
Tablo, Şekil, Resim ve Grafikler
  • Tablo, şekil, grafik ve resimler metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir.
  • Tüm tablo ve şekiller metinde geçiş sırasına göre sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ilk harf büyük olacak şekilde sola yaslanmış olarak yazılmalı (Örneğin; Şekil 1., Tablo 1.) ve kısaltma yapılmamalıdır (Örneğin; Şek. 1).
  • Tüm tablolar Microsoft Word programının tablo ekle bölümünde düzenlenerek yatay çizgi ve sütunları olmadan, yalnızca ana başlık bölümlerinde ve tablo sonunda yatay çizgilere yer verilmelidir.
  • Tablo başlıkları 12 puntoda yazılmalıdır.
  • Tablolar 10 punto Times New Roman yazı stilinde başlıklar bold olacak şekilde yazılmalı ve açıklamalar tablonun altında (Not:…. Şeklinde) belirtilmelidir.
  • Resimlerin genişlikleri 8 cm olarak ayarlandığında çözünürlükleri 18 piksel/cm’den az olmamalı, resimler 300 dpi çözünürlükte taranmalı ve jpeg formatında gönderilmelidir.