Etik İlkeler - Yayın Politikası

Etik İlkeler

Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olmalarını istemektedir. Dergiye gönderilen tüm makalelerin bilimsel sorumluluğu yazarlara ait olup, gönderilen makalelerde isim sıralaması yazarlar tarafından verilen ortak bir karar olmalıdır. Tüm yazarların Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi-International Committee of Medical Journal Editors- (ICMJE) tarafından “Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması” için hazırlanan kılavuzda yer alan yazarlık için gerekli ölçütleri karşılaması gerekmektedir.
 
Tüm yazarların;
• Çalışmanın içeriğine/tasarımına, verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmaları ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu almış olmaları,
• Makalelerin hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğinin eleştirel incelemelerini yapmış olmaları,
 • Makalelerin son halini görmeleri, makaleyi gözden geçirerek onaylamaları,
• Çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmeleri, onaylamaları gerekmektedir.
Bu kriterleri karşılamayan, ancak çalışmaya katkısı olan kişiler “Teşekkür” bölümünde sıralanabilir. Sorumlu yazar, yazar sıralamasını “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurup imzalayarak, tüm yazarlar adına kabul etmiş sayılır. Ayrıca yazarlar, yayının özgün bir yazı olduğunu, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını ve değerlendirme süreci içerisinde başka herhangi bir yerde yayınlama girişiminde bulunmayacaklarına yönelik imzalı bir Kapak Yazısı beyanında bulunmalıdırlar.
 
 
 
İnsanlar ve Hayvanlar Üzerinde Yapılan Araştırmalarda Etik İlkeler
İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin alınması esastır. Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “World Medical Association (WMA)”, "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin ‘Yöntem’ bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmanın katılımcılarından imzalı "Bilgilendirilmiş Onam" belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Deney Hayvanları Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin bir kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Araştırmanın Yöntem bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların "Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu"na (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu ve Deney Hayvanları Etik Kurul onay raporu alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı yöntem bölümünde açık bir şekilde belirtilmelidir.