Etik İlkeler - Yayın Politikası

Etik Sorumluluklar

Bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir. Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından geliştirilen ilkeleri benimser; konuyla ilgili aşağıdaki kılavuzların izlenmesini tavsiye eder (http://www.icmje.org/recommendations,https://publicationethics.org/resources/guidelines).
 
 
Yazarların Etik Sorumlulukları
Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi’ne makale gönderen yazarlar aşağıdaki etik sorumlulukları kabul ederler.
•Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmaya ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek,
• Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak,
• Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan başka içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak,
• Gerektiğinde, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını editöre sunmak,
• Başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmak,
• Bilimsel içerikte değişiklik yapılmaması koşuluyla, editör tarafından yapılacak değişiklik ve düzeltmeleri kabul etmek,
• Makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vb. var ise, makalenin sorumlu yazarı ve yazarlarından, ayrıca ilgili yayın hakkı sahibinden yazılı izin alarak bunu makalede belirtmek,
• Araştırma makalelerinde ölçek kullanımı durumunda ölçek kullanım izinlerini Türkçe uyarlama (geçerlik güvenirlik) yapan yazarlardan almak ve makalede belirtmek,
• İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, gerekli onayların alındığını belirtmek, katılımcı mahremiyetine saygı göstermek,
• Çalışmaya dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “ Yöntem” kısmında belirtmek,
• Değerlendirme süresince ve değerlendirme tamamlandıktan sonra alan editörü ve hakemlerle doğrudan iletişime geçmemek, bilgi talebinde bulunmamak,
• Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde veya makale ile ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etme durumunda, bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.
 

 
Editörlerin Etik Sorumlulukları
Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi editörleri aşağıdaki etik sorumlulukları kabul ederler.
• Dergi yayın politikalarında yer alan kör hakemlik ve değerlendirme politikalarını uygulamak,
• Yazarların cinsiyet, dinî veya politik inançlar, etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirmek, dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek,
• Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, yazarlara ayrıcalık göstermemek,
• Çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek,
• Sponsorlu çalışmaları, özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde değerlendirmek,
• Etik ihlaline dair bir şikâyet olması halinde, derginin politika ve kurallarına bağlı kalarak gerekli işlemleri uygulamak,
• Yazarlara, gelen şikayete cevap vermeleri için fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmamak,
• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak,
• Derginin amaç ve kapsamına uygun olmayan çalışmayı reddetmek.
 

 
 Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi  alan editörleri aşağıdaki etik sorumlulukları kabul ederler.
• Dergiye gönderilen makalelerin kör hakemlik sistemine uygun olarak, yazarların (kurumların) isimlerini ana metinden çıkartılması ve makalenin konu alanına uygun hakemlere gönderilmesi,
• Kör hakemlik sürecinde hakem bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve yazarlara yazının hangi hakemlere gönderildiği bilgisinin verilmemesi,
• Gönderilen makaleyi, verilen süre içerisinde değerlendirmeyen hakemin yerine, bir başka hakemin görevlendirilmesi.   
 

 
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi hakemleri aşağıdaki etik sorumlulukları kabul ederler.
• Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanıyla ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmek,
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde, sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak,
• Dinî, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek,
• Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek,
• Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek,
• Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek,
• Olası çıkar çatışmalarının farkında olmak ve gerekirse çalışma için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak.